تاریخچه

 

در پی ادغام موسسات آموزش عالی، از جمله هنرستان (1338) و هنرکده موسیقی (1350 ) و تشکیل مجتمع دانشگاهی هنر، رشته کارشناسی موسیقی در سال 1368 ایجاد شد و زیر نظر دانشکده هنرهای کاربردی به فعالیت پرداخت. پس از موافقت شورای گسترش آموزش عالی در سال 1373 دانشکده موسیقی به عنوان اولین دانشکده موسیقی در تاریخ ایران با دو رشته کارشناسی موسیقی و موسیقی نظامی ایجاد شد و در پردیس کرج استقرار یافت.