گروه آموزشی آهنگسازی

 

 

 

ربکا آشوقیان : مدیر گروه

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک : r.ashooghian@art.ac.ir

رزومه

 

 

«اعضای هیات علمی» 

 

 

 

۱- ربکا آشوقیان

پست الکترونیک: r.ashooghian@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

2- محمد رضا تفضلی

پست الکترونیک: r.tafazzoli@art.ac.ir

رزومه

 

3- حمیدرضا دیبازر

پست الکترونیک: dibazar@art.ac.ir

رزومه