گروه آموزشی نوازندگی موسیقی ایرانی

 

 

پریچهر خواجه : مدیر گروه

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیک:

رزومه

 

 

«اعضای هیات علمی» 

 

 

۱- امیرحسن امین شریفی

پست الکترونیک:a.aminsharifi@art.ac.ir 

رزومه

 

۲- محمود بالانده

پست الکترونیک: balandeh@art.ac.ir

رزومه

 

 

 

۳- پریچهر خواجه

پست الکترونیک: 

رزومه

 

۴- سید احسان ذبیحی فر

پست الکترونیک: e.zabihifar@art.ac.ir

رزومه